Αρχική Σελίδα
Main Menu
Newsletter
CAPTCHA Image
   Reload Captcha


Σχετικά Links

aqua3

Βίντεο-Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές-Λήμνος

 Logo_Geyseis_Ellinwn_Eklektes

logo synantisis final

Karavaki_Nison_Periplous

 

  dive_logo

 limnosguide

 

 

Με την υποστήριξη
Άξονας 4 ΠΑΑ
«Προσέγγιση LEADER»
Η ΟΤΔ Λήμνου υλοποιεί τον Άξονα 4 του ΠΑΑ «Προσέγγιση LEADER» στην Επαρχία Λήμνου, για την προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

 


LEADER αλιείας
Η ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε. σε συνεργασία με την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε.) υλοποιεί το Τοπικό Πρόγραμμα «LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ» στο νομό Λέσβου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

 

   axonas_3
Προγράμματα του Δ' ΚΠΣ
Προγράμματα της 4ης Προγραμματικής Περιόδου που υλοποιούνται στην Επαρχία Λήμνου.

 

Καλώς ήλθατε στον Κόμβο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λήμνου Α.Α.Ε. ΟΤΑ

 


Δελτίο Τύπου E-mail

4-12-2017

neoAΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπ'αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

με Αριθμ. Πρωτ. 163/13-09-2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης,

με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού

 

1. Ονομαστικός Πίνακας Υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά

2. Πίνακας Αποκλειόμενων

3. Πίνακας Κατάταξης

Κατά των ανωτέρω πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

 

 

         3-11-2017

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 υπ'αριθ ΣΟΧ 1/2017 Προκήρυξης 

 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης, 

 με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού

 

στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020, Μέτρο 19 “Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (TAΠToK – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)” ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ).

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: Από 08 Νοεμβρίου 2017 έως 17 Νοεμβρίου 2017

1. Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2017

2. Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με ένα (1) άτομο Ειδικότητας ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού.

3. Έντυπο Αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6

4. Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης "30-3-2017"

5. Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης "22.01.2016"

6. Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης "26.10.2017"

 

 

28-09-2017

neoΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

παράτασης ολοκλήρωσης συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013

στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020

H Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Ε. - Α.Α.Ε. ΟΤΑ ενημερώνει ότι με την υπ'αριθμ. 3η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων  του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, δόθηκε εκ νέου παράταση για την ολοκλήρωση των ανειλημμέων υποχρεώσεων έργων Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013  και ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής για όσα έργα υλοποιούνται σε νησιά, πλην Εύβοιας και Κρήτης, ανεξαρτήτως  ημερομηνίας ένταξης, ορίστηκε η 30-06-2018

Η χρηματοδότηση των δικαιούχων των εν λόγω συνεχιζόμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής του ένταξης

 

 

28-09-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

παράτασης ολοκλήρωσης συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 313 του ΠΑΑ 2007-2013

στο Μέτρο 6.4. του ΠΑΑ 2014-2020

H Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Ε. - Α.Α.Ε. ΟΤΑ ενημερώνει ότι με την υπ'αριθμ. 7η Τροποποίηση της Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 313 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020, αποφασίστηκε η τελευταία τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της με αριθμ. 2905/5-4-2016 Απόφασης και η ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του τελικού αιτήματος πληρωμής των συνεχιζόμενων πράξεων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα νησιά, πλην των νήσων Κρήτης και Εύβοιας η 29/06/2018.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε.-Α.Α.Ε. ΟΤΑ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ’ αριθμ. 1/19.07.2017 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Αναπτυξιακή Λήμνου ΑΕ – Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝΕΛ. Α.Ε.) σε έκτακτη γενική συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, στη Μύρινα Λήμνου, Ιερού Λόχου 23, την 10η του μηνός Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 με θέματα ημερησίας περισσότερα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Aπό την Αναπτυξιακή Λήμνου ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, με την  κατάθεση του Φακέλου Β' στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η διαδικασία του σχεδιασμού και της υποβολής του Τοπικού Προγράμματος της ΑΝΕΛ ΑΕ, στο πλαίσιο διεκδίκησης του νέου Προγράμματος CLLD LEADER ΠΑΑ & ΕΠΑλΘ για τα νησιά της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου.  περισσότερα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H Αναπτυξιακή Λήμνου-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, ενημερώνει ότι την Τετάρτη 20.07.2016 ολοκληρώθηκε η υποβολή του ΦΑΚΕΛΟΥ Α της πρότασης του Τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD για την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου (ν. Λήμνος & ν. Άγιος Ευστράτιος), στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την υποβολή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2014-2020, για τα ταμεία ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, (πρόγραμμα γνωστό ως LEADER).περισσότερα

 

neoΜητρώο Μελετητών

Η Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Ε. - Α.Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει το επικαιροποιημένο Μητρώο Μελετητών στο οποίο μπορεί να ενταχθεί κάθε ενδιαφερόμενος μελετητής κατόπιν συμπλήρωσης του εντύπου δήλωσης συμμετοχής.